Ko su autori i ko se krije iza zakona o geološkim istraživanjima?!

Ko su autori i ko se krije iza zakona o geološkim istraživanjima?!

U Banjaluci traje sedma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Iako je pažnja javnosti usmjerena na budžet za 2024.godinu i set ekonomskih zakona koji prate taj budžet, Skupština će raspravljati i o nacrtu izmjene zakona o geološkim istraživanjima.

Ovo zakonsko rješenje već je izazvalo određene kontraverze u javnosti, međutim, sam proces pripreme zakona je bio u najmanju ruku sumnjiv, saznaje Gerila.

Naime, prema informacijama iz Vlade Republike Srpske, izmjene koje se danas nalaze pred poslanicima nije pripremalo resorno Ministarstvo, kojim rukovodi Petar Đokić.

Kako saznajemo, tekst izmjena je u Vladu RS donio jedan od nižerangiranih činovnika, nakon sastanka koji je imao u Beogradu.

Dokument je, pojašnjava naš izvor, iz kabineta premijera poslat na obradu u Ministarstvo energetike i rudarstva, ali je zbog odbijanja ministra Đokića da učestvuje u tom procesu izvršen još jedan krug konsultacija.

Naš izvor, koji je imao uvid u dokument, kaže da je u Vladu RS dostavljen štampani dokument napisan na ekavici, latiničnim pismom, ali da je dato i upozorenje da se ne smije izbaciti nijedna stavka.

Dodaje i da je pomenuti dokument više bio prilagođen trenutnom pravnom sistemu Republike Srbije, te da je imao i uvrštene određene odredbe koje su već regulisane drugim zakonima, međutim, zbog naredbe da se ne smije izbacivati nikakve odredbe, uvršteno je i to, što je na neki način naznačio i Republički sekreterijat za zakonodavstvo.

„Sekretarijat posebno ističe da je obrađivač, u namjeri da što preciznije propiše postupak podnošenja zahtjeva i postupanje Ministarstva po podnesenim zahtjevima, u ovaj zakon nepotrebno ugradio odredbe koje su materija propisa o opštem upravnom postupku i propisa o kancelarijskom poslovanju.

„ Obrađivaču su date određene sugestije koje su se odnosile na usklađivanje ovog zakona sa pravnim sistemom Republike, poboljšanje, odnosno preciziranje formulacija Zakona, te njegovo usklađivanje sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14), koje je obrađivač djelimično prihvatio i ugradio u tekst Zakona, navodi se u obrazloženju koji je dostavljen uz Zakon.

Zbog dinamike dnevnog reda sjednice NSRS, ne očekuje se da će se zakon naći pred poslanicima prije srijede ili četvrtka, kao i da Đokić vjerovatno neće prisustvovati tom dijelu sjednice.

Isključuju se nadležnosti lokalne samouprave

Inače, pomenutim Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima RS za odobravanje istraživanja mineralnih sirovina, izbačen je iz Člana 33 stav da je za odobravanje istraživanja potrebna saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi istražni prostor, uz obrazloženje da u opštinama nema dovoljno stručnih ljudi koji bi mogli odlučiti o istraživanjima.

“Postojanje ove odredbe ostavlja mogućnost jedinicama lokalne samouprave da bez pravnog osnova daju negativna mišljenja na istraživanja. Veliki broj jedinica lokalne samouprave ne posjeduju lica koja imaju stručna zvanja na osnovu kojih bi odlučivala da li neko može ili ne može istraživati na prostoru. Nosilac prava na istraživanje će biti dužan da se informiše kod jedinice lokalne samouprave o eventualnim ograničenjima za geološka istraživanja u odnosu na prostorni plan jedinice lokalne samouprave”, piše u obrazloženju.

Za odobravanje geološkog istraživanja takođe više neće biti potrebno mišljenje nadležnog organa o potrebi sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno o potrebi pribavljanja lokacijskih uslova za planirane radove.

“U konkretnom slučaju radi se o istražnim radovima koji su privremenog karaktera, a čiji je rezultat potpuno neizvjestan. Ukoliko se utvrde rezerve mineralne sirovine na odobrenom istražnom prostoru i ukoliko se dodijeli koncesija za eksploataciju, pravno lice koje dobije to pravo u skladu sa propisima iz oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine pribavlja lokacijske uslove i ekološku dozvolu. Prema propisima iz oblasti zaštite životne sredine procjena uticaja na životnu sredinu sprovodi se tek nakon što se dodijeli koncesija za eksploataciju, a prije nego što onaj ko dobije to pravo otpočne sa eksploatacijom mineralne sredine”, takođe se navodi u obrazloženju zakona.

Otimanje zemlje po zakonu?

Naši izvori iz Vlade kažu da je posebno kritičan i Član 34a.

Taj Član navodi da nosilac prava na istraživanje preuzima obavezu da iz vlastitih sredstava finansira rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parcelama, odnosno mikrolokacijama na kojima izvodi projektovane invazivne istražne radove, a koje se nalaze unutar granica odobrenog istražnog prostora i pristupnim putevima do predmetnih lokacija, pri čemu nosilac prava na istraživanje preuzima obavezu da nosiocu prava korišćenja i raspolaganja nekretninama obezbijedi pravičnu naknadu u skladu sa propisima.

„Nosilac prava na istraživanje može da otpočne sa izvođenjem invazivnih geoloških istraživanja samo na katastarskim parcelama, odnosno mikrolokacijama na kojima je riješio imovinsko-pravne odnose“, navodi se u pomenutom Članu, što prema riječima pravnih stručnjaka može da predstavlja u praksi i otimanje zemlje po zakonu.

U trenutnom- važećem zakonu, u Članu 33, Stav 5, stoji između ostalog odredba, da uz zahtjev za izdavanje odobrenja za istraživanje podnosilac zahtjeva prilaže i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na parcelama na kojima će se izvoditi projektovani istražni radovi (notarski ovjerena saglasnost vlasnika parcela, uz punomoć suvlasnika, ukoliko postoje, notarski obrađen ugovor o zakupu parcele za period važenja odobrenja ili notarski obrađen ugovor o kupoprodaji parcele), sa klauzulom o povratu u pređašnje stanje.

Novim izmjenama se ovaj stav briše.

„Nema nikakve alternative već samo da nosilac riješi imovinsko pravne- odnose. Postavlja se pitanje na koji način će oni biti riješeni, da li će doći do pravične isplate, a dosadašnji vlasnici će biti u opasnosti jer su ostavljeni na milost takozvanim investitorima. Oni će biti prinuđeni da zemlju daju za veoma nisku cijenu, da će biti primorani na prodaju ili predaju, bez obzira da li oni to žele ili ne“, navodi naš izvor.

Prema njegovim riječima, sumnje da će doći baš do ovakvog razvoja situacije podgrijane su posebno nakon što je objavljeno da brojne koncesije u oblasti rudarsttva, to jeste iskopavanja mineralnih sirovina imaju vezu i sa kriminalnim grupama, kao i sa moćnicima iz zemalja regiona, kao što je slučaj sa kopanjem i izvozom ugllja iz novootvorenih rudnika.

Takođe, novim zakonom neće biti potrebno ni mišljenje o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Izmijenjena je odredba kojom se uređuje najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može uzeti s ciljem ispitivanja kvaliteta i hemijsko-tehnoloških svojstava mineralne sirovine, tako da umjesto do sada propisanih 200 m3 najveća dozvoljena količina iznosi do 10.000 m3.

Novim izmjenama Zakona nosioci prava na istraživanje dobijaju mogućnost da zadrže pravo na istražni prostor u dužem roku tj. roku od dvije godine kako bi pripremili dokumentaciju za pokretanje postupka dodjele koncesije.

(Gerila) Foto: Ilustracija

CATEGORIES
Share This