Povećanje kreditnog rejtinga znači da je BiH manje rizična

Povećanje kreditnog rejtinga znači da je BiH manje rizična

– Povećanje kreditnog rejtinga BiH znači da smo percipirani kao manje rizični u odnosu na prethodni period, navode iz Central-ne banke BiH.

Pojašnjavaju da to ne znači da će se prinosi na trenutni javni dug smanjiti, ili da će eventualne nove emisije javnog duga na međunarodnim tržištima biti jeftinije u odnosu na ranije, jer postoje faktori na međunarodnim tržištima koji utiču na trošak zaduživanja svih emitenata, ali znači da smo, trenutno, od strane jedne od vo-dećih rejting agencija percipirani kao blago ma-nje rizični u odnosu na prethodni period.

„Svako poboljšanje kreditnog rejtinga znači da je dužnik ili emitent, u konkretnom slučaju BiH, percipirana od rejting agencije kao sigurnija za strane investicije, u odnosu na prethodni period. Strani investitor želi nezavisnu informaciju o sposobnosti dužnika da servisira trenutne i međunarodne obaveze koje dospijevaju u krat-kom i srednjem roku, i informaciju o tome koli-ko je njegov uloženi kapital siguran u zemlji“, navode iz CB BiH.

Dodaju da se ne posmatra i ne ocjenjuje samo ekonomska slika zemlje i njen potencijal, nego i vladavina prava i politička stabilnost, a sve s ci-ljem ocjene koliko naprasno i u kojoj proceduri se nacionalna regulativa, koja je bitna za poslo-vanje trenutnog ili budućeg stranog investitora, može promijeniti. Na osnovu takvih nezavisnih informacija i ocjena, investitori donose ocjene u koju zemlju žele ulagati ili investirati, i koliki prinos očekuju za rizik kojem su svjesno izloženi.

„Naš trenutni rejting B+, dodijeljen od strane Standard & Poor’s, deskriptivno se još uvijek označava kao kategorija visoko špekulativnih ulaganja, ali smo sad na korak od kategorije špe-kulativnih ulaganja. Za razliku od promjene u nivou rejtinga, što je nedavno bio slučaj, pro-mjena izgleda daje naznake budućih ocjena rej-tinga. Drugim riječima, daje naznake da li se krećemo ka manje ili više rizičnoj kategoriji in-vestitora. Pri inicijalnoj izmjeni nivoa rejtinga, uobičajeno je da se izgledi ocijene kao stabilni“, pojašnjavaju iz CB BiH.

Naglašavaju da je u izvještaju, uz ocjenu rejtin-ga, navedeno da se ekonomska aktivnost pokaza-la otpornijom na makroekonomske šokove, uključujući i inflatorni šok, nego se inicijalno pretpostavilo, a posljedično je njihova projekcija ekonomske aktivnosti u BiH za 2023. revidirana sa jedan na dva odsto, prenosi Fena.

(Nezavisne)

CATEGORIES
Share This