Zakon uvodi novu kategoriju državnog službenika u BiH

Zakon uvodi novu kategoriju državnog službenika u BiH

 – Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izradilo je prednacrt izmjena Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kojim se konačno uvodi obaveza uspostave registra zaposlenih, ali i nova kategorija državnog službenika – inspektor.

Kada je riječ o registru zaposlenih, Ministarstvo pravde prednacrtom, a koji bi uskoro trebalo da se nađe pred Savjetom ministara BiH, praktično izvršava zaključak Parlamentarne skupštine BiH.

Registar zaposlenih predstavljaće evidenciju zaposlenih koju će voditi Agencija za državnu službu u saradnji sa ostalim institucijama, a služiće za upravljanje kadrovima i druge potrebe u vezi sa radnim odnosima. U registru će se voditi podaci za državne službenike i zaposlene, kao i za sve druge kategorije zaposlenih, osim policijskih službenika, profesionalnih vojnih osoba i zaposlenih u Obavještano-bezbjednosnoj agenciji BiH i zaposlenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

„U registru zaposlenih vode se podaci o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, prezimenu po rođenju, datumu rođenja, državljanstvu, polu, nacionalnosti, adresi, obrazovanju i stručnom usavršavanju, vještinama, postavljenjima, razrješenjima, stažu i iskustvu, platama i naknadama, ocjenama rada, disciplinskim mjerama, krivičnim presudama i drugim podacima koji su od značaja za upravljanje ljudskim potencijalima ili dio personalnog dosijea zaposlenog“, navodi se u nacrtu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Takođe, zakon predviđa da lični podaci koji se vode u registru zaposlenih, osim imena i prezimena, neće biti javni.

„Sada, odnosno kada zakon bude usvojen, stvaraju se pretpostavke za uspostavu registra koji će na nivou institucija BiH sigurno pomoći u smislu kadrova. Za registar su uzeta komparativna iskustva iz zemalja regiona“, rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu, za „Nezavisne novine“.

Još jedna od novina koju donosi zakon je ta da će se i drugim osobama koje nisu državni službenici ili zaposleni omogućiti da podnesu prijavu ukoliko imaju saznanja o učinjenim povredama službene dužnosti.

I objavljivanje oglasa pretrpjeće novine, pa će ubuduće, u svrhu ušteda, biti moguće objaviti samo sažetak oglasa, a službena stranica Agencije za državnu službu BiH sadržavaće integralni oglas. Ukoliko zakon na kraju bude usvojen, državni službenici koji pređu sa jednog radnog mjesta na drugo neće ponovo morati prolaziti probni rad. Kada je riječ o suspenziji državnih službenika i zaposlenih u institucijama BiH, izmjene zakona podrazumijevaju da se službenik može suspendovati potvrđivanjem optužnice, a ne donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, kao što je do sada bilo.

Novim zakonom predviđa se da, umjesto svakih šest mjeseci, službenik bude ocjenjivan jednom godišnje.

Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna sredstva u budžetu Agencije za državnu službu BiH za 2023. godinu i to oko 200.000 KM, a nakon toga dodatnih 30.000 na godišnjem nivou.

Što se tiče inspektora, u suštini, a kako nam je pojasnio Akšamija, sada će oni biti državni službenici, a ne stručni savjetnici, kao što je sada slučaj, i u tom smislu izdvajaju se kao posebno radno mjesto kojem će pripasti i malo veća plata.

„Inspektor je državni službenik sa posebnim ovlaštenjima koji vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, u određenoj oblasti inspekcijskog nadzora. Inspektor je nezavisan i samostalan u svom radu“, navodi se, između ostalog, u izmjenama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Nezavisne

CATEGORIES
Share This