Srbi u „Elektroprenosu BiH“ bez penzije, ministar ne vidi problem

Srbi u „Elektroprenosu BiH“ bez penzije, ministar ne vidi problem

Dio zaposlenih radnika „Elektroprenosa BiH“ koji dolaze iz Republike Srpske mogli bi, po stare dane, da ostanu „na ulici“.

Ukratko, prema zakonu na nivou BiH moraju da idu u penziju, ali prema zakonu u Republici Srpskoj još ne mogu da primaju penziju. Jer nisu dovoljno stari.

Na to je, na sjednici Narodne skupštine, ukazao poslanik SPS Maksim Skoko.

Skoko je objasnio da radnici u zajedničkoj kompaniji RS i FBiH, koji zbog izuzetno teških i složenih uslova rada ostvaruju pravo na beneficirani radni staž, imaju problem prilikom odlaska u penziju u slučaju kada navrše 40 godina staža jer najčešće zbog beneficije nemaju i 60 godina navršenih života.

Da bi apsurd bio još veći, njihove kolege iz FBiH nemaju taj problem, iako rade u istoj kompaniji. Skoko je Ministarstvo rada i boračko- invalidske zaštitet RS pitao šta namjerava preduzeti kako bi se ova nepravda ispravila.

U odgovoru ministra Danijela Egića navodi se da nema potrebe da se radi bilo šta, što se tiče Republike Srpske, jer je taj broj radnika mali. Iako je riječ o nekoliko desetina.

„Prema raspoloživim podacima za zaposlene u Elektroprenosu BiH do eventualne neusklađenosti uslova za prestanak radnog odnosa i ostvarivanja prava na starosnu penziju u RS može doći za svega nekoliko radnika do kraja 2025. godine i oko tridesetak radnika kompanije kojima će do 2050. godine, po sadašnjim rješenjima sadržanim u Zakonu o radu u institucijama BiH prestati radni odnos prije nego što ostvare uslove na starosnu penziju u RS“, navodi Egić.

Iz navedenog, dodaje ministar, proizilazi da ne postoji opravdani razlog da se ovo pitanje riješi na način kako je to učinjeno u pogledu ostvarivanja prava na starosnu penziju policijskih službenika, službenika Sudske policije RS i pripadnika službi obezbjeđenja-policajaca kazneno-popravnih ustanova u Republici Srpskoj kao i policijskih službenika iz RS zaposlenih u policijskim agencijama na nivou BiH (Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH).

„Može se konstatovati da postoji neusklađenost propisa i da je neophodno da se propisi koji regulišu prestanak radnog odnosa na nivou Bosne i Hercegovine usaglase sa entitetskim zakonima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prema tome, eventualno rješenje navedenih poteškoća treba tražiti u izmjenama Zakona o radu u institucijama BiH u pogledu uslova za prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog navršavanja godina života i staža osiguranja“, navodi se u odgovoru.

Zakon u Srpskoj

Odredbom člana 41. Zakona o PIO RS propisano je da pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Članom 42. st. 1. i 2. navedenog zakona propisano je da osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, a osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja, dok je stavom 3. propisano da, izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na starosnu penziju ima policijski službenik, službenik Sudske policije RS i pripadnik službe obezbjeđenja-policajac kazneno-popravne ustanove u RS kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života.

Radni odnos na nivou BiH

Radni odnosi u institucijama BiH regulisani su propisima koje donosi BiH. Jedan od osnova za prestanak radnog odnosa definisan je odredbom člana 71. stav 1. tačka a) Zakona o radu u institucijama BiH kojim je definisano da radni odnos prestaje po sili zakona kada zaposlenik navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja ili 40 godina staža osiguranja, nezavisno od godina života – danom donošenja rješenja.

„Propisi na nivou BiH, koji uređuju radni odnos, odnosno odredbe koje se odnose na prestanak radnog odnosa po sili zakona bi trebale da budu u saglasnosti sa odredbama entitetskih zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju. Međutim, navedeni propisi nisu usaglašeni, pa se može dogoditi situacija da radniku zaposlenom u instituciji BiH prestane radni odnos, a da ne može da ostvari pravo na starosnu penziju“, priznaje Egić.

(Srpska info) Foto: elprenos.ba

CATEGORIES
Share This