Dileme poslije Ustavnog suda BiH o izbornoj prijavi SDS

Dileme poslije Ustavnog suda BiH o izbornoj prijavi SDS

Predsjednica Ustavnog suda BiH je 27. juna ove godine donijela odluku o privremenoj mjeri, broj AP-2540/24, kojom Ustavni sud BiH nalaže Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK BiH) da odobri prijavu i ovjeri učešće Srpske demokratske stranke (SDS) na lokalnim izborima 2024. godine u BiH, uz garantovanje svih pratećih prava do donošenja odluke o apelaciji, koju je SDS izjavila protiv nedavne odluke CIK BiH kojom je odbijena prijava SDS za učešće na ovogodišnjim lokalnim izborima u BiH.

Piše: Dr Milan Blagojević

Kako su prenijeli domaći mediji, ubrzo potom CIK BiH je, izvršavajući navedenu odluku Ustavnog suda BiH, prihvatila i ovjerila prijavu SDS za učešće na lokalnim izborima.

Ova odluka Ustavnog suda BiH, kakvoj nema presedana u njegovoj dosadašnjoj judikaturi, otvara više dilema od kojih su naročito zanimljive dvije.

Imajući u vidu da je odluka s početka ovog teksta ipak samo privremena mjera, najprije se postavlja pitanje kakva će biti odluka tog suda o meritumu, tj. o apelaciji SDS protiv odluke CIK BiH kojom je odbijena prijava te političke stranke na lokalne izbore i, ništa manje važno, kada će tu odluku donijeti Ustavni sud.

Izdavši privremenu mjeru Ustavni sud BiH je u toj odluci naglasio (str. 7. odluke) da predmetna apelacija SDS „pokreće ozbiljna pravna pitanja“, koju tvrdnju je odmah zatim sud pravilno obrazložio rekavši da „s obzirom na značajnu ulogu političkih stranaka u osiguravanju pluralizma i pravilnog funkcionisanja demokratije, svaka mjera preduzeta protiv njih utiče i na slobodu udruživanja i, prema tome, na demokratiju u dotičnoj državi“.

Sve upravo citirano je, po meni, u potpunosti pravno osnovano i to kažem ne zato što se ovaj put radi o SDS, već zato što je to politička i ustavna vrijednost u odnosu na svaku političku stranku.

Od toga je, kazano u najkraćem, dozvoljen izuzetak samo prema onoj političkoj stranci čiji su politički program i praktična djelatnost takvi da su usmjereni protiv ustavnog uređenja dotične države ili idu za tim da nasilnim putem osvoje vlast.

Samo pod nekim od tih uslova država, oličena u nadležnom sudu ili organu za provođenje izbora, može preduzeti odgovarajuće mjere i donositi odluke kojima se zabranjuje dalji rad takvih političkih stranaka, kao i odluke kojima im se zabranjuje prijava i učešće na izborima.

Sve izvan toga predstavlja neustavno negiranje ustavne slobode političkog udruživanja i djelovanja, koje svoj ratio i kulminaciju ima upravo u ustavnom pravu na prijavljivanje i učestvovanje na izborima u državi, za sve nivoe vlasti.

Drugim riječima, neustavno je postupanje ako se u državi donese zakon (ili podzakonski propis) kojim se ide za tim da se nekoj stranci onemogući učešće na izborima time što se osmisli takav uslov za koji se unaprijed zna da ga ona u datom trenutku ne može ispuniti, iako ta stranka svojom organizacijom, političkom ideologijom i programom, kao i praktičnim djelovanjem, nije opasnost za državu i njen pravni poredak.

Takvo ponašanje države neodoljivo podsjeća na situaciju u kojoj se jednom od boraca u bokserskom ringu svežu ruke, a zatim se od njega traži da tako vezan boksuje protiv drugog borca čije ruke su slobodne.

E upravo to je učinjeno odlukom CIK BiH kojom je neustavno i nezakonito odbijena prijava SDS za učešće na lokalnim izborima, iako ni Ustav BiH, ni Izborni zakon BiH, a ni bilo koji drugi zakon, ne zabranjuju političkoj stranci da zakonsku obavezu otvaranja računa za finansiranje izborne kampanje ispuni i tako što će otvoriti komisioni račun, kako je u konkretnom slučaju i postupila SDS.

Zato, imajući u vidu svu navedenu argumentaciju, gotovo sam siguran da će Ustavni sud BiH u ovom predmetu usvojiti apelaciju SDS i u njenom meritumu.

Međutim, veoma je važno da to Ustavni sud učini u najskorije vrijeme, tačnije rečeno najkasnije do kraja jula ove godine. Zašto to kažem?

Pa zato što se lokalni izbori održavanju 6. oktobra ove godine, a CIK BiH je dužna da najkasnije 2. avgusta ove godine konačno ovjeri liste kandidata svih političkih stranaka.

Upravo zato odluka u meritumu Ustavnog suda BiH imaće smisla samo ako bude donesena prije tog datuma, a nikako poslije toga.

Samo tako pravovremena meritorna odluka Ustavnog suda može unijeti pravni red u inače nered koji sada imamo, i otkloniti sve dileme. Kada to kažem, imam u vidu da će, moram ponoviti, takvom odlukom gotovo sigurno biti usvojena apelacija SDS, i to ne zbog toga što je riječ o SDS, već zato što je jedino principijelno da država nema pravo da sputava slobodu političkog udruživanja i djelovanja nijednoj političkoj stranci ako ta stranka, a takva je SDS, svojom političkom ideologijom, programom, organizacijom niti praktičnim aktivnostima nije usmjerena protiv pravnog uređenja i poretka BiH, a uz sve to ima komisioni račun preko kojeg isključivo ona za sebe, i ni za kog drugog jer je to suština svakog komisionog ugovora, legalno, u granicama zakona, obavlja svoje finansijsko poslovanje.

S obzirom na sve prethodno rečeno, ja na osnovu prethodne argumentacije otklanjam, barem sebi, i drugu od dvije dileme s početka ovog teksta.

Ona je u vezi sa činjenicom da je CIK prihvatio prijavu SDS za predstojeće lokalne izbore, ali pod imenom „SDS Volja naroda“.

Ovakva odluka je u najmanju ruku čudna, ako se ima u vidu da Izborni zakon BiH u članu 4.3. propisuje da: „Politička stranka mora podnijeti prijavu za ovjeru pod istim nazivom pod kojim se registrovala kod nadležnog organa“.

Budući da je SDS samo pod tim nazivom, bez ikakvih dodataka, registrovana kod nadležnog organa, zaista čudi kako je CIK prihvatio prijavu „SDS Volja naroda“ ako partija pod tim nazivom pravno, a i stvarno, ne postoji i ukoliko pod tim nazivom nije registrovana kod nadležnog organa.

Imajući to u vidu, kao i razumno očekivanje da će Ustavni sud BiH usvojiti u meritumu predmetnu apelaciju SDS, po meni bi jedino pravilno bilo da SDS nakon nedavne privremene mjere Ustavnog suda BiH, do 8. jula ove godine, do kada traje rok za podnošenje kandidatskih lista, samo pod tim svojim nazivom, dakle kao SDS, podnese svoje liste kandidata za predstojeće lokalne izbore u BiH, a ne pod nazivom „SDS Volja naroda“.

Doduše, čuo sam da je kod nadležnog suda registrovana i „SDS Volja naroda“. Ako je to istina, ja i dalje smatram da je jedino ispravno da se, poslije izdavanja privremene mjere Ustavnog suda BiH, na predstojeće lokalne izbore sa kandidatskim listama prijavi isključivo SDS. Po meni, samo to će biti na dobro te stranke, jer će jedino takvo prijavljivanje spriječiti dalje cijepanje stranke i njen nestanak.

Dr Milan Blagojević

CATEGORIES
Share This