Ovo je Nezavisni odbor koji bira direktora policije

Ovo je Nezavisni odbor koji bira direktora policije

Sjednici su prisustvovali svi članovi Nezavisnog odbora: Gojko Pavlović, Mile Tadić, Željka Mileusnić, Jovo Marković, Lana Oro, Radenko Vujasin i Saša Topić.

Održana Prva (konstitutivna) sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske

Prva, konstitutivna sjednica Nezavisnog odbora održana je danas, 6. decembra 2023. godine u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Nezavisnog odbora: Gojko Pavlović, Mile Tadić, Željka Mileusnić, Jovo Marković, Lana Oro, Radenko Vujasin i Saša Topić.

Za predsjednika Nezavisnog odbora izabran je Gojko Pavlović, za potpredsjednika Mile Tadić, a za sekretara Željka Mileusnić.

Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, Nezavisni odbor organizuje i rukovodi procesom izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske, na način dostupan javnosti.

Nezavisni odbor raspisuje javni konkurs, razmatra prispjele prijave, vrši selekciju i odabir odgovarajućih kandidata, pribavlja mišljenje ministra o odabranom kandidatu za direktora i zamjenika direktora, predlaže Vladi kandidata za direktora i zamjenika direktora radi imenovanja, razmatra sve žalbe na rad direktora ili zamjenika direktora, uključujući i žalbe građana, razmatra prispjele prijedloge Narodne skupštine Republike Srpske, Vlade ili ministra o razrješenju direktora ili zamjenika direktora, ocjenjuje cjelokupni rad direktora i zamjenika direktora u slučaju ponovnog imenovanja na funkciju.

Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada Republike Srpske na period od četiri godine, na prijedlog Nezavisnog odbora, po sprovedenom konkursu, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nezavisni odbor imenuje Narodna skupština Republike Srpske, a sastoji se od dva stalno zaposlena pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pet članova iz reda građana – uglednih stručnjaka pravnih, kriminalističkih i drugih društvenih nauka, vodeći računa o nacionalnoj zastupljenosti.

Nezavisni odbor bira predsjednika, potpredsjednika i sekretara, u skladu sa Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora, saopšteno je iz NSRS.

(BN) Foto: NSRS

CATEGORIES
Share This