Bez odobrenja Vlade službeno auto dala šefu partije

Bez odobrenja Vlade službeno auto dala šefu partije

“Ministarstvo je bez saglasnosti Vlade dalo na korištenje motorno vozilo škoda oktavia, što nije u skladu sa članom 3. Zakona o Vladi Republike Srpske. Preporučuje se ministru da obezbijedi da se za davanje na korištenje nefinansijske imovine drugim pravnim licima obezbijedi saglasnost Vlade”, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju.

Nije ovo jedina nepravilnost koju su uočili revizori kontrolišući rad njenog ministarstva u prošloj godini.

Kadrovskim planom za 2022. godinu planirano je zapošljavanje pet službenika na neodređeno vrijeme. Taj plan je ispunjen, ali i “prebačen”, pošto je pored tih pet primljeno još sedam radnika na neodređeno.

“Zapošljavanje i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta nije vršeno u skladu sa kadrovskim planom za tekuću godinu, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima”, upozoravaju revizori.

Navode i da je ministarstvo u toku prošle godine zaključilo dva ugovora o djelu za poslove koji su redovna djelatnost ministarstva, pa je tako pored Zakona o državnim službenicima, prekršila i Zakon o radu.

Podsjećamo, zakonom je propisano da se ugovor o djelu može zaključiti radi obavljanja poslova koji su van djelatnosti poslodavca.

Ministarstvo nije primijenilo ni sistem dvojnog potpisa.

Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske je propisano da  nijedna obaveza ne može biti preuzeta ili izvršeno plaćanje bez potpisa rukovodioca i rukovodioca finansijske službe ili drugog ovlašćenog.
Refundirali troškove koji su im plaćeni

Revizori su uočili kršenje propisa i kod službenih putovanja.

“Ministarstvo je za pojedina službena putovanja u inostranstvo priznalo troškove dnevnica i reprezentacije, iako je organizator obezbijedio dio troškova. Nalozi za službeno putovanje u inostranstvo ne sadrže podatke o kategoriji hotela u kome je obezbijeđen smještaj, te podatke o tome da li su obezbijeđeni smještaj i ishrana, što nije u skladu sa Odlukom o visini naknade troškova za službena putovanja”, navodi se u izvještaju.

Takođe, revizore je iznenadilo i to što je ministarstvo u maju prošle godine donijelo rješenje i platilo 350.000 maraka gradu Doboju za izgradnju dvorane jer takva vrsta transfera nije predviđena internim aktima.

Podsjećamo, Senka Jujić je u fotelju ministra sjela u junu 2020. godine na prijedlog DNS-a.

Mandat je obnovila u decembru prošle godine, ali ovaj put kao kadar Banjčeve Narodne partije Srpske (NPS). Banjac je takođe prije formiranja svoje stranke bio u DNS-u.

(Capital) Foto: Srna

CATEGORIES
Share This