Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?

Ko ostvaruje pravo na stambeni kredit iz sredstava IRB-a?

ko planirate podići stambeni kredit u Srpskoj te vam je cilj da imate što manju kamatu prilikom otplate, vjerovatno ćete prvo provjeriti da li spadate u grupu onih koji ostvaruju pravo za stambeni kredit iz sredstava IRB RS. No, ako niste upoznati s tim koje kategorije stanovništva mogu aplicirati za ova sredstva te na koji način, više o ovome saznajte u nastavku teksta.

Ko može biti korisnik?

Prema informacijama sa stranice IRB RS, korisnici mogu biti sljedeće kategorije stanovništva:

Mladi bračni parovi, i to:

– korisnici sredstava mlađi od 30 godina (oboje).

Beneficirana grupa:

– članovi porodica poginulih i nestalih boraca,

– ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,

– civilne žrtve rata od I do IV grupe,

– osobe sa invaliditetom iz člana 21, stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida,

– porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece,

– korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine,

– roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti.

Grupu I čine:

– bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje),

– porodice i samohrani roditelji sa troje djece.

Opšta grupa:

– porodice i samohrani roditelji sa jedno ili dvoje djece.

Evo za koju namjenu se mogu koristiti ova sredstva:

– kupovina stambenih jedinica,

– izgradnja stambenih jedinica,

– rekonstrukcija stambenih jedinica,

– proširenje stambenih jedinica (Ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50 m2 za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20 m2 po svakom dodatnom članu domaćinstva),

– refinansiranje kredita SEV-a. (Refinansiranje ranije odobrenih stambenih kredita po projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH, finansiranom iz sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope (SEV)).

Do koliko KM možete podići i na koliko godina?

Iznos koji možete podići u banci putem sredstava IRB-a iznosi:

– od 10.000 do 170.000 KM.

Period otplate je do 25 godina.

Inače, kamatne stopa se utvrđuju u fiksnom iznosu, za cijeli period otplate.

– za grupu mladi bračni parovi – tri odsto

– za beneficiranu grupu – 3,6 odsto

– za grupu I –       četiri odsto

– za opštu grupu – 4,2 odsto

Način plasmana ide preko finansijskih posrednika, a listu banaka i mikrokreditnih društava, kod kojih se može podnijeti zahtjev za sredstva iz ove kreditne linije može se pronaći na ovom LINKU.

BITNO

– Pripadnost grupi mladi bračni parovi se dokazuje na osnovu vjenčanog lista.

– Bračni parovi sa fakultetom pripadnost ovoj grupi dokazuju prilaganjem izvoda iz matične knjige vjenčanih, ovjerenih kopija diploma kao dokaza o stepenu stručne spreme (VII stepen i viši stepen od VII) za oba supružnika.

– I osobe starije od 35. godina mogu aplicirati za kredit iz sredstava IRB RS.

– Porodice sa četvoro i više djece prilažu izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete i kućnu listu.

– Samohrani roditelji sa četvoro i više djece prilažu izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva ili presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih za svako dijete i kućnu listu.

– Korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine to dokazuju kupovinom stana na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

Agencije

CATEGORIES
Share This