Poslanici danas o setu važnih evropskih zakona

Poslanici danas o setu važnih evropskih zakona

 Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas održaće danas sjednicu na čijem su dnevnom redu prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ i Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, koji su bitni za dalji proces evropskih integracija BiH.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS BiH, koji je Savjet ministara jednoglasno utvrdio 11. maja, naglašavaju se principi integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTS-a BiH.

Izmjene i dopune Zakona, između ostaloga, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a i uvode obavezu sudija i tužilaca da prijave imovinu i interse, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu.

Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disiplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTS-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Predlagač zakona, Savjet ministara, ističe da je usvajanje ovog zakona, u kojem su uvažena mišljenja i sugestije nadležnih evropskih insituticija i tijela, važan iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Evropske komisije u procesu pridruživanja BiH EU.

Nakon provedene procedure usaglašavanja u Кolegijumu Predstavničkog doma, poslanici bi trebalo da se izjasne i o amandmanima Šerifa Špage iz SDA na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, kao i o prijedlogu zakona koji je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara BiH, a nosi oznaku EI kao potvrdu usklađenosti s propisima EU u ovoj oblasti.

Principi na kojima se zasniva predloženi zakon usmjereni su, između ostalog, na jačanje transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, slobodan i besplatan pristup informacijama uz pravovremenost i tačnost u njihovom objavljivanju, te pojačava odgovornost institucija BiH u ovom procesu.

Novina u predloženom zakonu je elektronsko podnošenje zahtjeva i uvođenje potpuno novog modela proaktivne objave određenih informacija važnih za rad, organizaciju, odlučivanje i finansiranje institucija BiH.

Predstavnički dom bi trebalo da u drugom krugu glasa o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, nakon što ovaj zakonski prijedlog koji je utvrdio Savjet ministara na sjedici 24. jula nije dobio entitetsku većinu.

Predlagač zakona navodi da se izmjenama i dopunama jačaju kapaciteti ove institucije, a ombudsmanima se, pored zaštite ljudskih prava, omogućava da snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu sa Pariskim principima.

Takođe, izmjenama i dopunama Zakona jača se finansijska nezavisnost Institucije ombudsmana, te se naglašava njena uloga u osnaživanju saradnje i dijaloga sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH.

BiH bi usvajanjem ovog zakona ispunila još jednu preporuku Evropske komisije.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o PDV-u, čiji su predlagači poslanici SDS-a Mladen Bosić i Darko Babalj, a kojim se rok za podnošenje poreske prijave za poreske obveznike pomjera sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca i povećava granica za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 na 100.000 КM.

Poslanici bi trebalo da razmotre dva izvještaja Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara BiH – Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije i Кonsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, oba za 2022. godinu, te više poslaničkih inicijativa.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 časova.

(Srna) Foto: Parlament BiH

CATEGORIES
Share This