Sine, pazi šta sanjaš! Svetlana Cenić objasnila Miloradu Dodiku šta sve piše u “izvornom Dejtonu”

Sine, pazi šta sanjaš! Svetlana Cenić objasnila Miloradu Dodiku šta sve piše u “izvornom Dejtonu”

Praviće vojsku? Skupa je to nadasve rabota, a potpisao se onaj ANP. Zar ne rekoše da su potpis i rakijom zalili?

Izvorni Dejton? Kako ga nazivaju. Pa, sine, pazi šta sanjaš. Da krenem redom samo nekoliko stvari.

Nadležnost države je i vanjska i spoljnotrgovinska politika, zajedno sa carinskom i monetarnom politikom, finansiranje institucija i međunarodnih obaveza BiH, politika i regulisanje imigracija, izbeglica i azila, provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnopravnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom, uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih sredstava, regulisanje međuentitetskog transporta i kontrola vazdušnog saobraćaja, piše Svetlana Cenić za Inforadar.

Skrećem pažnju da je RS odbila formiranje imigracionog centra na svojoj teritoriji, iako je to nadležnost države po Ustavu BiH, odnosno izvornom Dejtonu.

Kaže u Ustavu i da će „u periodu od šest meseci od stupanja na snagu entiteti početi pregovore s ciljem uključivanja i drugih pitanja u nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, uključujući korištenje izvora energije, i zajedničke privredne projekte”.

Da ne govorim da se jasno kaže da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, a s tim u vezi da pojasnimo da ne oduzima država entitetima šume, ni zemlju, već kaže:

”Ustavni sud zaključuje da osporene odredbe Zakona o šumama nisu u skladu sa čl. I/1., III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine, zato što se pitanja koja se odnose na utvrđivanje vlasničkog statusa državne imovine, kao i nadležnost u vezi toga između državnih i entitetskih organa, trebaju regulisati zakonom koji će biti donesen na državnom nivou, jer su ta pitanja u isključivoj nadležnosti države BiH prema navedenim odredbama Ustava BiH.”

Donese se zakon – i Bog te veselio. I ovako se arči kao da zakoni ne postoje i kao da je tata testamentom ostavio.

Na primer, ako vam je deda ostavio zemlju pod šumom, pokušajte sprovesti ostavinsku raspravu. Nema, brale, dok sve ne poseku. Evo moja drugarica i njena porodica čekaju već deset godina i uvek neki papir fali. U međuvremenu gledaju kako ostaje ledina gde je bila šuma.

E, a u Aneksu 9 – Sporazum o osnivanju javnih poduzeća u Bosni i Hercegovini stoji: “Strane ovim osnivaju Povjerenstvo za javna poduzeća (“Povjerenstvo”), koje će ispitivati osnivanje javnih poduzeća Bosne i Hercegovine za pružanje zajedničkih javnih usluga, kao što su komunalne službe, energetika, poštanske i komunikacijske usluge, a za dobrobit oba entiteta.”, pa u Članu II kaže:

“Strane, priznajući hitnu potrebu za osnivanjem javnoga poduzeća za organiziranje i upravljanje prometnom infrastrukturom, kao što su to ceste, željezničke pruge i luke, na obostranu korist, ovim u tu svrhu osnivaju Transportno poduzeće Bosne i Hercegovine” (“Transportno poduzeće”), zatim:

”Transportno je poduzeće ovlašteno za izgradnju, pribavljanje, držanje, održavanje i upravljanje te raspolaganje nekretninama i pokretnom imovinom u skladu sa specifičnim planovima koje oblikuje. Također je ovlašteno za određivanje i prikupljanje naknada, tarifa i drugih naplata što se naplaćuju za uporabu objekata kojima upravlja, za sklapanje svih ugovora i sporazuma potrebnih za obnašanje njegovih funkcija te poduzimanje drugih poslova bitnih za provedbu tih funkcija. Transportno poduzeće upravlja transportnom infrastrukturom, kako je to dogovoreno između strana. Strane će, sukladno sporazumu, dati poduzeću potrebna pravna ovlaštenja. Strane se moraju sastati u roku od petnaest dana nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma kako bi razmotrile kojom će infrastrukturom upravljati Poduzeće.”

Imamo li to? Nemamo. A stoji u izvornom Dejtonu, zar ne? Ako se već njemu vraćamo.

Na stranu što u tom izvornom Dejtonu stoji da je napisan na bosanskom (Da, braćo Srbi, i to je u Ustavu, onom izvornom u koji se kunete), srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku, na stranu što ne stoji odrednica garanta sporazuma, već postoje potpisnici i svedoci, samo sebe onako pripitujem bude li raspakivanja i negiranja Sporazuma hoće li to SAD dopustiti, jer ipak je to njihovo čedo.

I da! Svojim potpisom kao svedok postpisivanja Sporazuma pribeležila se i Ruska Federacija. Može biti da bi i srpske političare trebalo podsetiti da u Ustavu (Član I, tačka 3) stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, a da „Republika Bosna i Hercegovina, čije će službeno ime od sada biti ‘Bosna i Hercegovina’, nastavlja svoje pravno postojanje sukladno međunarodnom pravu kao država, uz prilagodbu njezina unutrašnjega ustroja prema ovdje sadržanim odredbama te unutra njezinih međunarodno priznatih granica.”

Da prestanemo više sa političkom žvakom koje nema u tom izvornom Dejtonu. Namerno stalno naglašavam ovo “izvornom Dejtonu”, a od izvora dva putića – jedan u izolaciju, drugi u dogovor.

Entiteti se, po Ustavu, dogovaraju o formiranju institucija na nivou države, a zakoni o tome se donose u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Evo, recimo, da uđe Republika Srpska u avanturu ukidanja Uprave za indirektno oporezivanje, odnosno poništavanje saglasnosti za njeno formiranje, za šta je ova vladajuća koalicija svojevremeno glasala (uostalom, za sve institucije koje sada hoće da ukinu prvi su glasali). To prvo znači, po pravilu, da mora i to proći kroz parlamentarnu proceduru na državnom nivou, tamo gde je i izglasano.

A onda? Vraćaju porez na promet? To znači drastičan pad prihoda, jer PDV se plaća do desetog u mesecu na fakturisanu robu ili usluge, bez obzira na to da li je dobavljač naplatio fakturisanu vrednost i da li će je ikad naplatiti, dok kod poreza na promet naplaćuje robu ili usluge i pripadajući deo plaća u budžet.

Uspostaviće svoju UIO? Da vidim koliko će to tek trajati. U sistem indirektnih poreza spadaju PDV, carine, prelevmani, akcize, a podsećam da su carine po Ustavu i izvornom Dejtonu u nadležnosti države, dok bi ta Transportna kompanija na državnom nivou po izvornom Dejtonu bila ovlaštena za određivanje i prikupljanje naknada, tarifa i drugih naplata što se naplaćuju za upotrebu objekata kojima upravlja.

(Dnevnevijesti24)

CATEGORIES
Share This