Održane javne rasprave o Nacrtu budžeta

Održane javne rasprave o Nacrtu budžeta

U prostorijama  Centra za kulturu  11. decembra  održana je Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2022 godinu, a građani su davali svoje prijedloge i sugestije kako bi ovaj dokument bio što bolјi i efikasniji za budući period, a pored ove održane su  javne rasprave u Obudovcu i Gornjoj Slatini.

 

Načelnik Odjelјenja za finansije Velimir Andrić rekao je da je na prethodnoj sjednici Skupštine krajem novembra ovaj dokument dobio podršku odbornika, te da je predloženi Nacrt Budžeta u iznosu od 9. 200.000 KM i u odnosu na Budžet za 2021 godinu veći za 12 odsto i pet odsto u odnosu na Rebalans Budžeta.

„To je značajno povećanje, a tiče se prije svega povećanja prihoda od PDV, izvornih prihoda opštine Šamac prije svega po osnovu komunalnih taksi, naknada izvornih prihoda lokalne zajednice, poreza na nepokretnosti, jer tu radimo dodatne aktivnosti, ali i primitaka od prodaje zemlјišta i objekata koje planiramo u narednoj godini“, kaže Andrić.

 

On je dodao da je budžet obzirom da zadovolјava sve socijalne kategorije i u značajnijoj mjeri nego što je to bilo u prethodnom budžetu ima veći dio za kapitalna ulaganja i može se sa sigurnošću reći da je predloženi Nacrt budžeta za 2022. godinu i kapitalan.

 

„Kapitalan budžet je u iznosu od skoro milion maraka, to su  direktne investicije u presvlačenja dionica puteva, asfaltiranje novih puteva, sanacija domova kulture. Samo u proširenje vodovodne mreže će otići skoro 700.000 KM, kaže Andrić.

 

On je dodao da su na  javnoj raspravi u Šamcu, Gornjoj Slatini i Obudovcu  saslušali mišlјenja prijedloge i sugestije građana,  predstavnika NVO i svih drugih  istitucija kojih se direktno tiče budžet  i sigurno je da će u izradi prijedloga Budžeta za 2022 godinu  uvrstiti  prihvatlјive prijedloge  i predložiti Skupštini na usvajanje na narednoj sjednici.

 

“Ono što su  građani predlagali uglavnom se ticalo kapitalnog dijela budžeta, jedan dio  što smo već i definisali Nacrtom. Uvrstiti još neke projekte koji nisu bili planirani i  još neke sitne korekcije koje su predložili iz nevladinog sektora i kulturnih društava”, kaže Andrić.

 

Prisutni građani na javnim raspravama su  uzimali aktivno učešće uglavnom su zadovolјni predloženim Nacrtom budžeta za 2022 godinu , s tim više što je on  veći za 12 odsto od prošlogodišnjeg, jer smatraju da se mnogo može učiniti da ova opština  dobije svoj pravi izgled u infrastrukturnom i kulturnom dijelu.

ISTOK

 

CATEGORIES
Share This