Budžet opštine Brod za 2022. godinu iznosi 11.517.434 KM

Budžet opštine Brod za 2022. godinu iznosi 11.517.434 KM

Odbornici Skupštine opštine Brod, na 11.redovnoj sjednici održanoj 21.decembra, usvojili su budžet opštine za 2022. godinu u iznosu 11.517.434 KM, što je za 1,29% više od prijedloga budžeta za tekuću 2021.godinu

Poreski prihodi planiraju se u iznosu 5.644.500 KM što je za 1,36% više od planiranih budžetom u 2021.godini, i sa 49% učestvuju u strukturi ukupno planiranih budžetskih sredstava. Neporeski prihodi su planirani u iznosu od 3.902.934 KM, za 0,78% manje od planiranih budžetom za 2021. godine, a u strukturi ukupno planiranih budžetskih sredstava učestvuju sa oko 33,88%. Budžetski izdaci u odnosu na plan budžeta za 2021. Godinu veći su za 1,29% ili 146.434 KM, dok je budžetska rezerva planirana u iznosu od 80.000KM.

Načelnik opštine Zoran Vidić je rekao da je u potpunosti ispoštovan Zakonom o budžetskom sistemu, rokovi, te da je na budžet dobijena saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske.

-Da li je budžet idealan, to nema dileme – nije idealan, nikad ni jedan neće ni biti, ali u ovom momentu je najbolji mogući za građane. Predviđeni su projekti i investicije u idućoj godini, asfaltiranje, podrška sportskim i organizacijama kulture, nevladinom sektoru. Sredstva će biti realizovana kroz Javne pozive u kojima će moći svi da učestvuju i da konkurišu za sredstva. Naravno, planirana je i otplata dugoročnih kredita i naslijeđenih obaveza,- naveo je Vidić.

Vidić je istakao da će tekuću fiskalnu godinu obilježiti blagi budžetski suficit.

-Nastojaćemo da zadržimo trend budžetskog suficita i u idućoj godini, redovno izmirujući obaveze i budžetska davanja. Vrata načelnika su otvorena za sve i spreman sam na dijalog, a postoji i mogućnost rebalansa u slučaju potrebe da se koriguje ovaj dokument-, rekao je načelnik Vidić.

Upravo o budžetu, najviše se diskutovalo. Odbornici opozicionih SNSD i SP podnijeli su i nekoliko amandmana koje predlagač nije prihvatio. Miloš Stanišić iz odborničke grupe Socijalističke partije smatra da su budžetska sredstva teško ostvariva i nesrazmjerno raspodjeljena.

-Smatramo da je nesrazmjerno podijeliti novac na jednu Javnu ustanovu konkretno Turističku organizaciju u iznosu od 362.000 KM za plate, i da zapošljava 18 radnika, jer mi nemamo nikakav turistički proizvod i nemamo nikakvu prihodovnu stranu, a u isto vrijeme stotinu djece u Javnoj ustanovi predškolstva u nešto malo većem iznosu ta ustanova potražuje sredstva i to građani moraju da plaćaju-, izjavio je Stanišić.

On je dodao da je izostala i podrška penzionerima kojih je u Brodu oko 2.800, od kojih je u udruženje penzionera učlanjeno oko 1.800. Ističe da su najmlađa i najstarija populacija najranjivije te im treba posvetiti posebnu pažnju.

Odborni su usvojili i Odluku kojom se utvrđuje poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Brod u 2022. godini od 0,18 %, dok za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost osnovica za obračun poreza na nepokretnosti iznosi 0,08 %.

Skupština je usvojila i Odluku o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kojom se propisuju dopunska prava, korisnici, uslovi, način i postupak za ostvarivanje dopunskih prava, način obezbjeđivanja novčanih sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava propisanih ovom odlukom. Kako je obrazloženo, prethodnu odluku usvojenu 2008. godine, i u manjem dijelu izmjenjenu u 2014.godini, potrebno je revidirati jer se određena prava kao što su pravo na naknadu za troškova prevoza za djecu-učenika, prioritet u dodjeli stipendije, obezbjeđenje parking mjesta za RVI, realizuju kroz druge odluke i organizacione jedinica Opštinske uprave. Takođe, pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje putem javnog konkursa nije dalo očekivane rezultate u pogledu rješavanja stambenih problema boračkih kategorija, te je u novoj odluci na adekvatniji način definisano ovo pravo. Novom odlukom, predviđeno je šest dopunskih prava koja su u proteklom periodu najviše bila zastupljena, lica koja mogu koristiti dopunska prava, kao i uslovi za ostvarivanje tih prava. Između ostalog, visina mjesečnih primanja po članu porodičnog domaćinstva, povećava se u odnosu na prethodnu odluku i vezana je za prosječnu mjesečnu neto platu isplaćenu u Republici Srpskoj, te se povećava srazmjerno povećanju prosječne plate, dok je za lica koja žive sama taj iznos utvrđen u visini od 400 KM.

Takođe, novom Odlukom, pod određenim uslovima, djeci poginulih boraca po prvi put je omogućeno ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000 KM.

Prihvaćen je i Program rada Skupštine opštine Brod za 2022. godinu, a pored pitanja utvrđenih Programom, Skupština će u skladu sa nadležnostima i ukazanoj potrebi razmatrati i druga pitanja i donositi opšte i druge akte koje predlože ovlašćeni predlagači.

Zeleno svjetlo odbornika dobili su i Programi rada i Finansijski planovi za 2022.godinu Javnih ustanova „Turistička organizacija opštine Brod“, „Centar za socijalni rad“ i Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja“ Brod.

S obzirom da do održavanja sjednice SO, nije dobijena salasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS za kadrovsko rješenje direktora JZU „Dom zdravlja“, sa dnevnog reda je povučeno imenovanje direktora ove ustanove, zatim izvještaj Komisije o sprovođenju postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja sa prijedlogom rang liste i preporukom za kandidata i razrješenje vršioca dužnosti direktora JZU „Dom zdravlja“ Brod.

D.I./Radio Brod

CATEGORIES
Share This