Sebe zaduži kako hoćeš a opštinu kako zakon kaže!

Sebe zaduži kako hoćeš a opštinu kako zakon kaže!

Na protekloj sjednici Skupštine opštine Gacko, nova vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata, donijela je odluku o kreditnom zaduženju opštine u iznosu do 7 000 000 KM.

Na samom početku zanimljive su dvije stvari. Na skupštinskom kolegijumu, na kome je zakazano skupštinsko zasijedanje, o kreditnom zaduženju nije bilo riječi, tako da se ova odluka nije našla na dnevnom redu pete redovne sjednice. Odluka se naprasno pojavila na dan zasijedanja lokalnog parlamenta kao dopuna dnevnog reda. Teško je povjerovati da je za samo desetak dana lokalnom Politbirou palo na pamet da se opština kreditno zaduži u rekordnom iznosu pa je jedino logično obrazloženje da je namjera bila da se cjelokupna gatačka javnost dovede pred svršen čin sa što manje prostora da se o istoj govori u danima prije zasijedanja parlamenta. Iz ovog ugla takav postupak se može okarakterisati kao sitna ali podla politička prevara.

S druge strane, veoma je zanimljivo zašto odluku o kreditnom zaduženju nije predložio načelnik opštine sa nadležnim opštinskim odjeljenjem već je odluka uvrštena u dnevni red na prijedlog Kluba odbornika SNSD-a. Odgovor je jednostavan: ili se načelnik opštine ne slaže sa kreditnom odlukom pa nije želio da bude predlagač ili je lokalni Politbiro donio odluku bez njega i na direktan način poslao poruku da on, u ovom slučaju za partiju ne predstavlja konačni autoritet.

Bilo kako bilo, sve je to manje bitno u odnosu na sadržaj odluke o kreditnom zaduženju koja je urađena sa fundamentalnim nepoznavanjem normativno pravne tehnike i što posebno zabrinjava, najbrutalnijim nepoštovanjem člana 62 Zakona o zaduženju dugu i garancijama Republike Srpske, koji definiše šta sve jedna odluka o zaduženju lokalne zajednice mora da sadrži.
Da bi dokazao navedene tvrdnje, treba naglasiti da se predlagač pozvao na pomenuti zakon obrazlažući pravni osnov za donošenje predmetne odluke.
Član 62 stav 2 glasi:
Odluka skupštine jedinice lokalne samouprave sadrži:
a) namjenu i vrstu zaduženja,
b) iznos glavnice zaduženja,
v) kamatu i ostale troškove zaduženja,
g) rok dospijeća i uslove otplate,
d) način osiguranja otplate duga sa opisom kolaterala,
đ) koeficijent servisa duga u skladu sa ograničenjima iz člana 59 i 60 ovog zakona,
e) izjavu kojom se potvrđuje da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.
Dakle, kada pogledate odluku o kreditnom zaduženju u formi kako je predložena i izglasana, jednostavno je zaključiti da odluka o kreditnom zaduženju Skupštine opštine Gacko samo u tragovima sadrži elemente koji su vrlo precizno propisani kako bi odluka imala zakonsko uporište.
Ali zato odluka sadrži odredbe koje Zakon uopšte ne predviđa kao obavezu. Takve odredbe se definišu kroz formu zaključaka i u drugim segmentima dodatno kreiraju bilo koju odluku. Tako, primjera radi pomenutom odlukom se zadužuje načelnik opštine da formira tim koji će da uradi plan kapitalnih ulaganja koji je trebao biti sastavni dio odluke, ali se u odluci ne kaže po kojoj kamatnoj stopi će nas odgovorni (koji će kada dođe vrijeme svu tu odgovornost svaliti na jednog čovjeka) zadužiti kod finansijskih institucija koje žive od kamatnih stopa. Usput rekoh kako će se jednog dana, sve ovo što se dešava kao i dosta toga drugog, svaliti na leđa jednog čovjeka i nije teško zaključiti kako mu je ime. Dosta je takvih primjera a jedan od školskih desio se 1966. godine na Brionskom plenumu kada je drug Marko morao da ode. Surovi su drugovi kada staneš na put njihovih interesa.

Nadalje, odlukom se zadužuje načelnik za finansije da izradi plan otplate dugova iz ranijeg perioda a nema ni slova o zakonskom propisu koji definiše rok dospijeća kredita i uslove otplate.
Da li su predlagači, odnosno odbornici koji su ovu odluku predlagali a potom i izglasali, pročitali šta treba da sadrži odluka o kreditnom zaduženju ili su dovedeni u zabludu, ne bih znao reći. Jedno je sigurno istina. Onaj ko je ovo sve osmislio je veoma drzak i ovim potezom ismijava povjerenje koje su gačani dali SNSD-u.

I na kraju, želim da obavijestim javnost da ću protiv ovakve odluke koja je po mom uvjerenju nezakonita u pogledu člana 62 Zakona o zaduženju dugu i garancijama Republike Srpske, podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske. To ću učiniti osmog dana od dana njene objave u službenom glasilu opštine Gacko. Zahtjevom ću tražiti da se u prvom koraku donese privremena mjera stavljanja van snage ove odluke do donošenja konačne odluke Suda. To je jedini način da se stane u kraj političkom nasilju koje svakim danom dolazi do izražaja.
Iskreno, nadam se da neću biti optužen za pokušaj sabotaže kako se radnicima ne bi isplatila zaostala plata ili da budem okarakterisan kao klasni neprijatelj koji pokušava zaustaviti razvoj svog grada.

Cilj ovog teksta je samo jedan mali doprinos poštovanju propisa koji su na snazi. Zato sam se odlučio da apelujem kod Ustavnog suda a ako ministarka finansija na ovakvu odluku da saglasnost prije konačne sudske odluke, onda ću protiv nje morati da podnesem krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja.

(Vukota Govedarica)

CATEGORIES
Share This