Za podršku mjerama energetske efikasnosti Srpskoj 45,1 miliona KM

Za podršku mjerama energetske efikasnosti Srpskoj 45,1 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju Godišnjeg akcionog plana u okviru Paketa za energetsku podršku za zapadni Balkan, te dala saglasnost na proceduru usvajanja sporazuma proisteklog iz Ugovora o izgradnji otpornosti u okviru IPA III na osnovu kojeg će za podršku mjerama energetske efikasnosti Republika Srpska dobiti 45,1 milion KM ili 33 odsto od ukupno 70 miliona evra namijenjenih za BiH.

Po usvajanju ovog sporazuma, Republika Srpska bi dobila 32,2 miliona KM za podršku energetski siromašnim potrošačima/ugroženim domaćinstvima. Istovremeno bi za podršku mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i za mjere energetske efikasnosti za stambene zgrade Republici Srpskoj bilo alocirano 12,9 miliona KM.

Kada bude završena tehnička procedura usvajanja sporazuma i stupanja na snagu, pristupiće se realizaciji sredstava, u skladu sa Odlukom o načinu realizacije paketa energetke podrške energetski siromašnim potrošačima koji je Vlada Republike Srpske usvojila na sjednici održanoj 23. februara 2023. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o Sporazumu o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027. godina, te ga uputila u dalju proceduru usvajanja. Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi 9,7 miliona evra, od čega je doprinos Evropske unije 8,4 miliona evra, a vrijednost kofinansiranja 1,3 miliona evra.

Opšti cilj Programa za period 2021-2027. godina odnosi se na promovisanje dobrih odnosa u prekograničnom području i pružanje podrške društvenom, privrednom i teritorijalnom razvoju programskog prekograničnog područja kroz rješavanje izazova klimatskih promjena i razvoja održivog prirodnog i kulturnog turizma.

Na teritoriji Republike Srpske u okviru programskog područja nalazi se jedan grad i 20 opština (Trnovo, Berkovići, Bileća, Višegrad, Gacko, Istočni Mostar, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Kalinovik, Kupres, Ljubinje, Nevesinje, Novo Goražde, Rogatica, Rudo, Trebinje, Foča i Čajniče).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se u prioritetne projekte iz Programa javnih investicija Republike Srpske koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava za javne investicije u 2023. godini odobravaju projekti vrijedni 42.854.223 KM.

U proiritetne projekte su uvršteni druga faza finansiranja izgradnje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale, koji će biti podržan sa dva miliona KM. Za rekonstrukciju objekta za potrebe Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao dodatna sredstva, biće izdvojeno četiri miliona KM, dok će za nabavku namještaja za Paviljon broj 3 u ЈU Studentski centar “Nikola Tesla” Banjaluka, biti izdvojeno 450.000 KM iz sredstava javnih investicija.

Takođe, iz javnih investicija biće izdvojeno 6 miliona KM za dodatno finansiranje projekta adaptacije i izgradnju novih smještajnih i terapijskih kapaciteta u ЈZU SPFMR Mlječanica.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina.

Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina je integrisani, multisektorski strateški dokument koji će poslužiti kao okvir u kojem će se razvijati sistem prevencije i borbe protiv korupcije, te kao osnov za kreiranje antikoruptivnih mjera u javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj.

U procesu izrade Strategije, primjenjivaće se načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem utvrđena Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Strategija će sadržavati ključna rješenja i antikoruptivne mjere koje će poslužiti kao osnova za razvoj politika prevencije i borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj, uvažavajući međunarodne standarde u oblasti borbe protiv korupcije.

Nosilac izrade Strategije je Ministarstvo pravde, a njen tekst će pripremiti interresorna Radna grupa za izradu Strategije koju će rješenjem da imenuje ministar pravde iz reda resorno nadležnih ministarstava, republičkih uprava, republičkih upravnih organizacija, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice, predstavnika međunarodnih i organizacija civilnog društva koji se specijalizovano bave pitanjem borbe protiv korupcije, primjenjujući načela sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj.

Rok za izradu Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godina je osam mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima u oblasti saradnje Republike Srpske sa dijasporom za 2022. godinu.

Informacija obuhvata aktivnosti koje su Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i drugi nadležni republički organi uprave u koordinaciji sa Ministarstvom sprovodili u 2022. godini, a tiču se unapređenja saradnje i komunikacije sa dijasporom, kao i jačanja povjerenja. Aktivnosti u oblasti dijaspore su planirane temeljnim dokumentima koje je usvojila Vlada Republike Srpske, tj. Strateškim planom za saradnju sa dijasporom za period 2020-2024. godina, odnosno pratećim Akcionim planom.

Strateškim dokumentima predviđeno je, između ostalog, kontinuirano unapređenje komunikacije i evidencije dijaspore. U tu svrhu, provođene su informativne kampanje i medijske aktivnosti koje služe promovisanju ključnih aktivnosti Ministarstva i adekvatnom obavještavanju dijaspore.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju pružilo je podršku mnogim projektima koji se tiču saradnje sa dijasporom u raznim aspektima. Održani su brojni sastanci predstavnika institucija Republike Srpske sa predstavnicima dijaspore, podržani su aktivnosti u oblasti privredne saradnje sa dijasporom, kao i aktivnosti jedinica lokalne samouprave.

Važnu ulogu u saradnji sa dijasporom imaju naša predstavništva u inostranstvu, koja su u direktnom kontaktu sa našim iseljenicima i na adekvatan način mogu da prenesu stavove republičkih institucija.

Takođe, u Informaciji je istaknuta i saradnja sa Republikom Srbijom, i naročito Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, sa kojom se planiraju i zajedničke aktivnosti, uzimajući u obzir istovjetnu dijasporu, jezik, kulturu i tradiciju.

Ključne aktivnosti:

– Internet portal za dijasporu “Republika Srpska i dijaspora” se svakodnevno ažurira u kapacitetima Ministarstva; uspostavljena je imejl adrese za pitanja, prijedloge i sugestije i dvosmjernu komunikaciju, pokrenuta je i fejsbuk stranica “Republika Srpska i dijaspora”, u cilju obavještavanja iseljenika iz Republike Srpske u inostranstvu u vezi sa događajima u Republici Srpskoj i što većeg dosega prema dijaspori. Takođe, internet stranica je prevedena na engleski jezik kako bi bila dostupna zainteresovanim licima iz dijaspore i inostranstva, te je izrađena aplikacija za android uređaje.

Uspostavljen je Registar dijaspore i sprovedena je informativna kampanja o važnosti upisa u Registar, u cilju dobijanja pregleda o zastupljenosti, kvalifikacijama i interesima dijaspore.

– Takođe, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju je izradilo i brošuru “Republika Srpska i dijaspora”. Brošura obuhvata teme kojima se bave institucije Republike Srpske u odnosu sa dijasporom, ali predstavlja i prednosti za ulaganje u Republiku Srpsku, koje će biti interesantne potencijalnim ulagačima iz dijaspore. Dostupna je u elektronskom obliku i u štampanoj verziji.

RTRS

CATEGORIES
Share This