BANJALUKA – Investiciono – razvojna banka (IRB) Republike Srpske, nakon četiri godine ignorisanja, konačno će se naći pod lupom Narodne skupštine RS, iako tek u trećem kvartalu ove godine. Tada će se poslanici baviti i reorganizacijom „Elektroprivrede RS“, iako je resorni ministar Petar Đokić obećao da će to biti na dnevnom redu do aprila.

Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) za 2019. godinu u kojem je navedeno koja sve zakonska rješenja i druge akte poslanici treba da razmatraju ove godine biće predmet rasprave na idućoj sjednici NSRS.

Nadzorni odbor IRB-a tri godine kršio zakon

Iz Prijedloga je vidljivo da će Izvještaj o poslovanju Investiciono – razvojne banke RS i fondova za 2018. godinu, na prijedlog Ministarstva finansija i IRB-a, dovesti direktoricu IRB-a Snežanu Vujnić pred poslanike u trećem kvartalu ove godine.

Posljednji izvještaj o radu IRB-a i fondova, koji je razmatran u Narodnoj skupštini, bio je za 2014. godinu. Taj izvještaj je i posljednji koji je IRB objavila na svom sajtu.

Nakon toga izvještaji su prestali da dolaze pred poslanike i od javnosti su skrivani detalji poslovanja IRB-a, čime je direktno kršen Zakon o IRB-u koji u članu 14. propisuje da je „Nadzorni odor banke nadležan da podnosi Narodnoj skupštini RS na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju banke i fondova, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora“.

Nedavno je o ovom pitanju raspravljano i u Narodnoj skupštini kada je iz opozicionih partija zatraženo da se u dnevni red uvrste izvještaji o poslovanju IRB-a u ranijim godinama, što je odbijeno. Za je bilo 20 poslanika, protiv 17, a suzdržana 33 poslanika.

Premijer RS Radovan Višković tada je rekao da će skupštini biti dostavljen Izvještaj o poslovanju IRB-a za 2018. godinu, a da je traženje izvještaja za ranije godine „neozbiljno“.

Đokić prolongirao reorganizaciju ERS

Iz Prijedloga programa rada Narodne skupštine vidljivo je i da će najavljivana reorganizacija „Elektroprivrede RS“ sačekati treći kvartal kada je planirano razmatranje Zakona o električnoj energiji čiji predlagač treba da bude Ministarstvo energetike i rudarstva.

Podsjećamo, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je ranije da se donošenje novog zakona o električnoj energiji i reogranizacija ERS-a očekuje u prvom kvartalu ove godine.

„Taj zakon će regulisati, pored brojnih pitanja, i pitanje razdvajanja snabdjevača i distributera, to je aktivnost koja slijedi u narednom perodu. Interes i Vlade i ERS-a je da što prije imamo ovaj zakon“, rekao je Đokić.

U nastavku pogledajte spisak zakona i drugih akata koji bi trebalo da se nađu u Narodnoj skupštini u ovoj godini, a koji se odnose na uređenje poslovnog ambijenta, finasijskog tržišta, radnih prava… Neki od zakona su već bili pred poslanicima u formi nacrta.

Program rada NSRS za 2019.

I KVARTAL

 • Izmjene Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava
 • Izmjene Zakona o registraciji poslovnih subjekata
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit
 • Izmjene Zakona o fiskalnim kasama
 • Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta RS za 2018. i Plan rada i finansijski plan za 2019.

II KVARTAL

 • Zakon o Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 • Izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije
 • Izmjene Zakona o privrednim društvima
 • Izmjene Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća
 • Izmjene Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti
 • Zakon o inspekcijama RS
 • Zakon o likvidacionom postupku
 • Izmjene Zakona o unutrašnjem platnom prometu
 • Izmjene Zakona o Garantnom fondu RS
 • Izmjene Zakona o računovodstvu i reviziji RS
 • Izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
 • Izmjene Zakona o štrajku
 • Strategija upravljanja javnim finansijama RS za period 2020-2025.
 • Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za 2018.
 • Konsolidovani izvještaj o investiranju javnih sredstava za 2018.
 • Informacija o dugu Republike Srpske na dan 31.12.2018.
 • Strategija razvoja preduzetništva žena RS za period 2018-2022.
 • Izvještaj Agencije za bankarstvo RS za 2018 – izvještaji o stanju u bankarskom sistemu i o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije
 • Izvještaj Agencije za osiguranje R za 2018 – izvještaji o stanju u sektoru osiguranja, o radu i o finansijskom poslovanju Agencije
 • Izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti RS za 2018 – izvještaji o stanju na tržištu hartija od vrijednosti, o radu i o finansijskom poslovanju Komisije
 • Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora RS za 2018.
 • Izvještaj o  radu  i  finansijskom  poslovanju  Garantnog  fonda  RS  za

III KVARTAL

 • Zakon o električnoj energiji
 • Izmjene Zakona o investicionim fondovima
 • Zakon o poreskom postupku RS
 • Izmjene Zakona o društvima za osiguranje
 • Zakon o budžetskom sistemu RS
 • Zakon o igrama na sreću
 • Izmjene Zakona o registru finansijskih izvještaja RS
 • Izmjene Zakona o radu
 • Strategija upravljanja dugom Republike Srpske za period 2019-2022.
 • Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke RS i fondova za 2018.
 • Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2018.
 • Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji Konsolidovanog izvještaja Vlade RS i reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika RS za 2018, a revidiranih u 2019.
 • Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku RS za 2018.

IV KVARTAL

 • Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o notarima RS
 • Zakon o koncesijama
 • Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
 • Budžet Republike Srpske za 2020. godine
 • Zakon o poreskom savjetovanju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Izmjene Zakona o javno-privatnom partnerstvu RS
 • Izmjene Zakona o doprinosima
 • Zakon o nafti i naftnim derivatima
 • Zakon o poljoprivredi
 • Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Strategija reforme javnih preduzeća u RS
 • Strategija razvoja industrije RS

CAPITAL: Svjetlana Šurlan