Skupština opštine Berkovići je na 10. redovnom zasijedanju 29.12.2017. godine usvojila Prijedlog budžeta opštine Berkovići za 2018. godinu u ukupnom iznosu 1.388.000 KM.

Budžetom su između ostalog predviđena sredstva za projekte iz oblasti poljoprivrede (navodnjavanje poljoprivrednih površina), naknade za svako novorđeno dijete u iznosu od 1.000KM, stipendije za učenike srednje škole u Berkovićima kao i infrastrukturni projekti (uređenje platoa ispred sabornog hrama u Berkovićima, sanacija hrama na Gorici, sanacija omladinskog doma na Hrgudu, završetak hidrantske mreže u Domu zdravlja, sanacija klizišta na putu Hodovo-Dabrica, sanacija lokalnih asfaltnih puteva i drugo).

Na skupštini su usvojeni i Prijedlog rebalansa budžeta za 2017. godinu;, Program rada SO-e Berkovići za 2018. godinu; Program utroška sredstava od koncesionih naknada, vodnih naknada i naknda za finansiranjezaštite od požara za 2018. godinu; Program zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu kao i Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Berkovići za 2018. godinu, Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Berkovići za utvrđivanje poreza na nepokretnosti i Odluka o visini prosječne tržišne cijene kvadratnog metra nepokretnosti kao osnovice za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2018. godinu na teritoriji opštine Berkovići.

Skupština je donijela i odluku o raspivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Dječiji vrtić“Sveta novomučenica Milica-dete“ Berkovići i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Berkovići.

Donešene su i druge odluke.

 

ISTOK