Zbog učestalih i svakodnevnih nestanaka električne energije, kada u kućama i stanovima stradaju elekto-uređaji a hrana u zamrzivačima propada, protestovalo je danas pred Mjesnom kancelarijom…

Direktor fonda PIO Republike Srpske podseća KORISNICI penzija Republike Srpske koji žive van teritorije RS, a kojih je više od 48.000, dužni su da do…

Ko­or­di­na­ci­o­ni od­bor her­ce­go­vač­kih udru­že­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji se obra­tio svim nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma u Sr­bi­ji i Re­pu­bli­ci Srp­skoj, sa že­ljom da pod­stak­ne iz­grad­nju de­sne va­ri­jan­te Ko­ri­do­ra…